ข้อมูลส่วนบุคคล จาก SMART CARD ตัวอย่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล

เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด